:: سنا سیستم آریا ::
220 48 317
      220 48 318
  • پیشروترین در پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک اسناد
  • با تجربه ترین درراه اندازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیراتCMMS
  • پیاده سازی و مدیریت خدمات پشتیبانی سخت افزار،نرم افزار و شبکه
  • متخصص در پیاده سازی سیستم Help Desk با متدهای پیشرفته